AİLE HUKUKU

Evlilik, boşanma(çekişmeli ve anlaşmalı boşanma), velayet, nafaka, eşler arasındaki mal rejimi ve benzer aile hukukunu ilgilendiren konularda kanun ve sözleşmeler çerçevesinde uyuşmazlık ve bunların çözümüne ilişkin çeşitli hizmetlerde bulunmaktadır. Eşler arasında protokol düzenlenmesi, anlaşmalı boşanmalar, evlilik sözleşmesi gibi konularda büyük özen göstererek özel hayatın gizliliğini esas alarak hareket eder. Nişanlanma, evlilik, aile konutu, eşler arası mal rejimleri, soy bağı, velayet, evlat edinme, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, kadın ve çocuk hakları, nafaka davaları ile tanıma ve tenfiz davaları ile anlaşmalı boşanma davasının en kısa sürede sonuçlandırılması ve protokolün mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi büromuzun uzmanlık alanlarını oluşturmaktadır. 

CEZA HUKUKU

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tüm evrelerinde müvekkillerine etkin bir hizmet sunmak ceza hukuku alanında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Öncelikle ‘’Masumiyet Karinesi(Suçsuzluk Karinesi),  ‘’ Suçta ve Cezada Kanunilik’’ en temel ilkeleri ile diğer tüm mevzuat ve evrensel ilkeleri ile birlikte soruşturma aşamasının başından  kovuşturmanın sonuna kadar, sürecin her safhasında özenli şekilde müvekkillerini temsil etmektedir.

İŞ HUKUKU

Öncelikle işçi lehine olarak işçilik alacakları ve iş kazalarına ilişkin olarak tüm sürecin zorunlu arabuluculuk kurumu da dahil olmak üzere tüm sürecin baştan sona yürütülmesi ve emekçilerin hak etmiş olduğu tüm hakların eksiksiz şekilde alabilmesi için tüm hukuki hizmetleri sunmaktadır. İşçi için iş kazası ve alacak davaları (işe iade davaları, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı davası, yıllık izin alacağı davası, prim alacağı, kötüniyet tazminatı, ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, hafta tatili ücreti alacağı ve iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları) süreçleri baştan sona yürütülmektedir.

İşçi ve işveren ilişkilerinde tüm hukuki süreçlere ilişkin gelişen ve değişen İş Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde hareket ederek gerekli destek sağlanmaktadır. Mevzuata uygun olarak tutmakla yükümlü olunan işçi ve şirkete ait kayıtların titiz bir şekilde düzenlenmesine destek olmaktadır.Mevcut iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi, rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması, feshe ilişkin tüm prosedürlerin yerine getirilmesi(tutanaklar, fesih ihbarları vs) ve mevzuattan kaynaklı davaların takibi(işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacakları davası ve iş kazası davaları vb.) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında meydana gelebilecek iş kazalarının önüne geçilebilmesi için hukuken gerekli önlemlerin alınması için tüm hizmetler verilmektedir.

 

TİCARET HUKUKU

Hukuk büromuz ticari işletme ve şirketlerin her türlü hukuki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetlerini sürdürmekle beraber sözleşmeler hukuku ve şirketler hukuku konularında da etkin hukuki hizmet verilmektedir. Ticari işletme ve şirketlerin taraf olabileceği hukuki uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle uzlaşma ve arabuluculuk kurumlarında verilecek destek ile dava yoluna gidilmeden hukuki ihtilafın çözümlenmesi, dava veya icra yoluna gidilmesi halinde ise sürecin başından sonuna kadar büyük bir titizlikle yürütülmesi ve sonuca en makul sürede ulaşılması için gerekli tüm hizmetleri vermektedir. 

Ayrıca  hukuki danışmanlık kapsamında; şirketlerin kurulması, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye arttırımı, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının hazırlık ve toplantı süreçlerine ilişkin düzenlemlerini, ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuki destek ve danışmanlık verilmektedir.

 

İCRA - İFLAS HUKUKU

Alacakların tahsili için yasal takip işlemlerinin başlatılarak sürecin icra vasıtasıyla çözümü için gerekli hukuki hizmet büromuz tarafından verilmektedir. Alacakların tahsiline ilişkin olarak icra müdürlüklerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senetlerine dayalı takipler ile rehinli ve ipotekli alacakların takibine ilişkin işlemler yürütülmektedir. Borçluların menkul ve gayrimenkul tüm mal varlıklarının tespiti ile haciz işlemlerinin yapılarak alacağın tahsili için gerekli tüm işlemler yapılarak hukuki destek sağlanmaktadır.  Ayrıca icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda baştan sona etkin şekilde hukuki destek verilerek süreç yönetilmektedir.

 

HUKUKİ DANIŞMANLIK VE ŞİRKETLER HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişilerin her türlü hukuki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Ticari işletmeler ve şirketlerin taraf olacağı sözleşmelerin hazırlanması ve revize edilmesi, ile birlikte   ticari işletme ve şirketlerin her türlü hukuki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetlerini sürdürmekle beraber sözleşmeler hukuku ve şirketler hukuku konularında da etkin hukuki hizmet verilmektedir. Ticari işletme ve şirketlerin taraf olabileceği hukuki uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle uzlaşma ve arabuluculuk kurumlarında verilecek destek ile dava yoluna gidilmeden hukuki ihtilafın çözümlenmesi, dava veya icra yoluna gidilmesi halinde ise sürecin başından sonuna kadar büyük bir titizlikle yürütülmesi ve sonuca en makul sürede ulaşılması için gerekli tüm hizmetleri vermektedir. 

Ayrıca  hukuki danışmanlık kapsamında; şirketlerin kurulması, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye arttırımı, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının hazırlık ve toplantı süreçlerine ilişkin düzenlemlerini, ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konularında hukuki destek ve danışmanlık verilmektedir.

 

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Şahıs ve şirketlerin ulusal ve uluslarası hukuka uygun olarak sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlamak, var olan sözleşmeleri revize etmek ve hazır olan sözleşlmelerin denetimini yaparak gerekli tüm hizmetler etkin şekilde verilmektedir. 

 

İDARE HUKUKU

Her türlü idari işlemden yahut eylemden kaynaklanan başvuru ve itirazların yapılması, idari başvuruların etkin şekilde hak kayıplarına sebebiyet vermeden takip edilmesi ve başvurular sonucu ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara ilişkin idari işlemin iptali davaları ile uğranılan zararlar nedeniyle açılacak olan tam yargı davaları süreçlerinin başından sonuna kadar takip edilmesi büromuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU

Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak maddi ve manevi tüm taleperin sigorta poliçeleri kapsamında hak sahipleri tarafından alınabilmesine ilişkin olarak hukuki başvurular (Sigorta Tahkim Komisyonu dahil) ve dava yoluna gidilmesi halinde  sürecin etkin takibi büromuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tazminat hukuku aracılığı kişilerin malvarlığında rızası dışında meydana gelen eksilme sonucu uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın, zarara uğrayan kişiler açısından talep edebilme hakkı mevcuttur. Maddi ve manevi zararların karşılanması için yapılacak başvurular ve açılacak davaların takibi ve sonuçlandırılması büromuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Örnek olarak; Trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar, haksız fiil nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar, idarenin işlem ve eylemleri nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar, hakaret-iftira- ceza hukuku kaynaklı fiiller nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararlara ilişkin olarak tüm başvurular ve sonrasında açılacak olan davalar büromuz tarafından etkin şekilde yürütülmektedir.
 
TÜKETİCİ HUKUKU
Günümüzde tüketici nezdinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak tüketicinin ekonomik hayatının ve hukuki haklarının korunması gerekmektedir. Bu nedenle mal ve hizmetlerin satımına ilişkin olarak tüketicinin korunması ve haklarını alabilmesi için gerekli tüm işlemler gerçekleştirilmektedir. Tüketici hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri ve Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde sonuçlandırılması için etkin avukatlık hizmeti büromuz tarafından verilmektedir. Örnek olarak; ayıplı mal ve hizmet,abonelik sözleşmeleri,taşımacılık ve turizm rezervasyonları ile paket turlar, haksız şartlar, mesafeli mal ve hizmet satışları nedeniyle talep edilebilecek tüm hakların takibi gerçekleştirilmektedir.
 
TURİZM HUKUKU
Ülkemizde turizm sektöründe seyahat acentaları ve otellerin hem birbirleriyle hem de tüketicilerle yaşanabilecek olan uyuşmazlıklara ilişkin hukuki ihtiyaçlarının karşılanması ve çözüme ulaştırılması büromuz tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
GAYRİMENKUL HUKUKU
Ülkemizde son yıllarda hızla  gelişen inşaat ve gayrimenkul sektörüne ilişkin olarak konut ve iş yeri kiralama ve satışı ile kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve imar ve ruhat işlemlerine ilişkin tüm hizmetler büromuz tarafından verilmektedir. Ortaklığın giderilmesi, intikal, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyete ilişkin uyuşmazlıklar ile tapu tesis,iptal, tescil ve ipoteğe ilişkin tüm konular çözüme kavuşturulmaktadır. Satış ve kira sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıklar ile kira tahliye ve kira alacağı davaları da faaliyet alanlarımız arasındadır.
 
BİLİŞİM HUKUKU
Tüm dünyada yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilişim hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar hızla artmakta  ve hukuki destek alınma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle internet ortamı da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıklar büromuz tarafından etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır. Bilişim sistemine girme, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı, haberleşmenin engellenmesi, sosyal medyada ve internet sitelerinde hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, iletişim ve görüşmenin dinlenmesi veya kayda alınması, kişisel verilerin kaydedilmesi, hukuka aykırı veri toplama, bilişim yöntemleriyle hırsızlık ve dolandırıcılık, müstehcenlik, iftira, sırların açıklanması, tehdit ve şantaj, internet ve sosyal iletişim ağlarına ilişkin tüm uyuşmazlıklar bilişim hukukunun konusunu oluşturmakla beraber büromuz tarafından süreç yönetimi gerçekleştirilmektedir.
 
MİRAS HUKUKU

Kişilerin ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ile ölüm halinde mevzuat gereği yapılması gereken işlemler büromuz tarafından tüm ince ayrtıntılarına kadar yerine getirilmektedir. Mirasın geçişi ve yasal prosedürü, miras ortaklığın giderilmesi, elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi, ortaklığın giderilmesi, saklı paylar, tenkis, denkleştirme, vasiyetname, miras sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi,veraset ve intikal işlemleri, mirastan feragat ve mirsatan çıkarma işlemleri, ve mirasın reddi konularında gerekli tüm hukuki hizmetler etkin şekilde verilmektedir.