ELEKTRONİK HABERLEŞME ALANINDAKİ(İNTERNET,TELEFON VB.)

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ

            Günümüzde hizmetler veya mal sayılan değerler artık abonelik yöntemi ile tüketicilere ulaştırılıyor. Hizmeti veya mal sayılan değeri üreten, dağıtan veya pazarlayan kişi ve kuruluşlarla yaptığınız abonelik sözleşmesi ile başlayan ilişkinin, nispeten eşit koşullarda yürümesi ve sonlandırılması esastır.

 Tüketicinin, ancak bilinçlenerek ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun çerçevesinde  hakkını arayarak koruyabileceği ve korunabileceği gerçeğinden hareketle hazırlanan işbu makalede detaylı izah yapılmaktadır.

            1-ABONELİK SÖZLEŞMESİ

  1.1-Tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme[1] yapma hakkına sahiptir. Tüketici,  “fesih iradesini işletmeciye iletmek kaydıyla” abonelik sözleşmesini, her zaman sona erdirebilir.

Sözleşme, yazılı olarak veya elektronik ortamda[2] kurulur. Abonelik ilişkisi, en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dille, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmiş sözleşme ile kurulur. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan sözleşmenin bir örneği yazılı veya kalıcı dijital veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmek zorundadır. Abonelik süresince tüketicilerle imzalanmış sözleşme ve taahhütnamenin bir örneği ile tüketicinin abone olduğu tarifeye ilişkin ayrıntıları, talep etmesi halinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ücret almaksızın verilir ya da internet üzerinden tüketicinin erişimine sunulur.

Sözleşmede, mevzuatın aradığı unsurlardan bir veya birkaçının bulunmaması ve bu unsurların sözleşmenin esaslı unsur olmaması durumunda sözleşmenin geçerliliği etkilenmez; satıcı veya sağlayıcıya malın teslimini veya hizmetin ifasını durdurma hakkı vermez.

Eksik kalan kısımlar, sözleşmeyi düzenleyen tarafından tüketiciden ilave bir ödeme talep edilmeksizin derhal giderilir. Aksi takdirde, tüketici, cezai şart, tazminat ve benzeri adlarla herhangi bir ödemede bulunmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

          1.2-Abonelik sözleşmelerinde yer alan ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde, “dürüstlük” ilkesine aykırı düşecek biçimde “abone aleyhine dengesizliğe neden olan hükümler” geçersizdir.

 

          1.3-Bilgi Teknolojileri Kurumu, re’sen veya şikayet üzerine abonelik sözleşmelerini işletmecilerden isteyebilir, inceler ve değiştirilmesi uygun görülen hususları işletmeciye bildirir. İşletmeciler Kurum düzenlemelerine uygun olarak gerekli değişiklikleri belirtilen sürede yapmakla yükümlüdür.

 

          1.4-İşletmeciler, özellikle “hizmetler arasında seçim yapılırken” ve “abonelik sözleşmesi kurulurken” tüketicilerin karar vermelerinde etkili olabilecek hususlar ile dürüstlük kuralı gereğince bilgilendirilmelerinin gerekli olduğu her durumda “talep olmaksızın” tüketicileri bilgilendirmekle yükümlüdür.[3]

 

          1.5-Bir plan dahilinde öngörülen bakım, kontrol, onarım ve benzeri sebeplerle mal veya hizmet sunumunu durduracak olması halinde, bu durumun başlangıç ve bitiş tarihini en az kırk sekiz saat öncesinden tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ya da basın yayın ve benzeri yollar ile bildirmekle yükümlüdür.

 

          1.6-İşletmeci, sözleşmede yapacağı değişikliği yürürlüğe girmeden en az bir ay önce aboneyi “bu değişikliğin abone tarafından kabul edilmemesi halinde abonelerin herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi fesih hakkının bulunduğunu açıkça bildirerek” bilgilendirmekle yükümlüdürler. Sözleşme koşulları işletmeci tarafından değiştirildiğini öğrenen abone, “herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeyi fesih hakkına” sahiptir.

 

1.7-Sözleşmeye konu mal veya hizmeti teslim veya ifa etme. (Ön ödemeli hizmetler hariç) Ücretlendirme, hizmetin tüketiciye fiilen sunulmasıyla başlar. Sağlayıcı sunmadığı hizmetin bedelini tüketiciden talep edemez. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, faturalandırma dönemi bir aydır. Fatura dönemi boyunca tahakkuk eden borç tutarı veya tüketim miktarının, daha önceden sözleşmede belirlenmiş tutarın veya miktarın altında gerçekleşmesi durumunda faturalandırma bir sonraki dönem veya dönemlerde yapılabilir. Sözleşmeye konu mal veya hizmetin faturalandırma dönemi değiştirilerek ücretlendirmeye esas birim fiyat arttırılamaz.

1.8-Faturanın zamanında ödenmemesi halinde, 6183 sy K. 51.m yazılı gecikme zammı oranı aşılamaz.

1.9-Süreli sözleşmelere, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

1.10-Sözleşme süresi sonunda tüketiciden açık bir talep veya onay almadığı halde mal veya hizmet sunmaya devam eden satıcı veya sağlayıcı, sunulan bu mal veya hizmet için hiçbir bedel talep edemez.

          2-TAAHHÜTLÜ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 

2.1-Taahhüt söz konusu ise, “geçerlilik süresini, taahhüt konusunun niteliğini, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, tarifenin indirimsiz[4] ve indirimli fiyatını, aylık indirim miktarını, taahhüt süresi bitmeden önce sonlandırılması durumunda tüketicinin elde ettiği faydalara ilişkin geri ödeyeceği bedelin hesaplanma yöntemi” içerecek taahhütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası sayılır.

2.2-Tüketici, süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırdığı takdirde, satıcı veya sağlayıcı, taahhüde son verilen tarihe kadar sağlanmış indirim, cihaz veya diğer fayda tutarını, “bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı bir bedeli” talep edebilir.

 2.3-Tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulamadığı takdirde, tüketici “herhangi bir bedeli ödemeksizin” taahhütlü aboneliğini feshedebilir.

2.4-Taahhütlü aboneliğin sona ermesinden en az bir fatura dönemi öncesinden satıcı veya sağlayıcı, bu durumu ödeme bildiriminin yanı sıra yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ayrıca tüketiciye bildirir.

 

            3-FATURALANDIRMA VE ÖDEME

            3.1-Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda, tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini gösteren ve aşağıdaki hususları içeren bir ödeme bildirimini yapmakla görevlidir:

 • Tüketicinin ADI-soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu,
 • Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem ve düzenlenme tarihi,
 • Varsa tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,
 • Tüketim veya kullanım miktarı,
 • Birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,
 • Bir tarife uygulanması durumunda, bu tarifenin içeriği ve ücreti;
 • Vergi vb yasal yükümlülükler dahil tüketicinin ödeyeceği toplam bedeli oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi,
 • Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,
 • Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve ödeme merkezleri,
 • Tüketicinin itiraz ve taleplerini iletebileceği iletişim kanalları,
 • Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde uygulanacak gecikme zammı oranı,
 • Taahhütlü aboneliklerde kalan taahhüt süresine ilişkin bilgi ile taahhüt kapsamında tüketiciye sunulan bir mal varsa bunun taksit tutarı.

            Fatura ve benzeri her türlü belge, ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermesi kaydıyla ödeme bildirimi olarak kabul edilir. Ödeme bildiriminde yer alan bilgilerin anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur. Satıcı veya sağlayıcı, ödeme bildiriminin ayrıntılarını kendi internet sayfalarında gösterecek seçeneği sunmakla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye ücretsiz olarak göndermekle yükümlüdür.

3.2-Satıcı veya sağlayıcı ödeme bildirimini, son ödeme tarihinden en az yedi gün önce tüketiciye gönderir. Tüketicinin tercih etmesi halinde, ödeme bildirimi tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile de gönderilebilir. Ödeme bildiriminin gönderilmesine ilişkin masrafların tüketici tarafından karşılanması talep edilemez.

3.3-Tüketiciler, ödeme bildiriminde yer alan tutarın hatalı olduğu gerekçesiyle “bildirimin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde” itiraz edebilir. İtiraz, satıcı veya sağlayıcı tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve inceleme sonuçları tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir. Tüketicinin itirazının kabulü halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla tahsil edilen bedel, kullanım dönemindeki birim fiyat dikkate alınarak gecikme zammı ile birlikte tüketicinin tercih etmesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir veya tüketiciye beş gün içinde iade edilir.

 

            4-SÖZLEŞMENİN SONLANDIRILMASI

 

  4.1-Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere “gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla” yükümlüdür.

            4.2-Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıl ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini “herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, istediği zaman” feshetme hakkına sahiptir.

            4.3-Süresi bir yıldan az olan süreli abonelik sözleşmesinde, “satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde” tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

  4.4-Tüketici, süresinden önce taahhütlü aboneliğini sonlandırdığı takdirde, satıcı veya sağlayıcı, taahhüde son verilen tarihe kadar sağlanmış indirim, cihaz veya diğer fayda tutarını, “bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı bir bedeli” talep edebilir.[5] Tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve taahhüt konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulamadığı takdirde, tüketici “herhangi bir bedeli ödemeksizin” taahhütlü aboneliğini feshedebilir.

4.5-Tüketici, fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya “yöneltilmiş olması” yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle, kaydı tutulan telefon yoluyla da tüketiciye sözleşmeyi feshetme imkanını sağlayabilir.[6] Bu yöntem ve imkan, sözleşmenin tesisinde kullanılan yöntemden daha ağır koşulları içeremez veya tüketicinin sözleşmeyi fesih hakkını zorlaştıramaz.

4.6-Tüketicinin fesih talebi, tüketicinin lehine olan diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, “tüketicinin fesih talebinin alındığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde” yerine getirilecektir.

 

5-SÖZLEŞMENİN FESHİNİN SONUÇLARI

5.1-Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde feshedilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

5.2-Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın geri kalan kısmını ve varsa tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında alınan ücretlerin güncel tutarlarını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

5.3-Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade ettiği tarihe kadar olan dönem için tüketime konu bedele ilişkin ödeme bildirimini, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on gün içinde tüketiciye göndermek zorundadır. Ancak, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren sağlayıcılar için bu süre dört aya kadar uzatılabilir.

5.4-Satıcı veya sağlayıcı, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yükümlülükleri yerine getirirken tüketiciye ilave bir maliyet yüklemeden mahsuplaşma yöntemini de kullanabilir.

 

          6-TANITIM VE PAZARLAMA İLETİLERİ

 

          Reklam, pazarlama veya cinsel içerik iletimi maksadıyla haberleşme yapılması veya otomatik ileti gönderilmesi, ancak abonenin, “bu tür haberleşme uygulaması konusunda aydınlatılarak reddetme ve verdikleri izni geri alma imkanı da sağlanarak” onayının alınmış olmasına bağlıdır. İşletmeci, sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme yapamaz.

 

          7-İLETİŞİM GÜVENLİĞİ

 

          7.1-Elektronik haberleşmenin ve ilgili trafik verisinin gizliliği esas olup, ilgili mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının rızası olmaksızın haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi ve takip edilmesi yasaktır.[7]

 

          7.2-Elektronik haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması dışında abonelerin/kullanıcıların terminal cihazlarında bilgi saklamak veya saklanan bilgilere erişim sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından “ancak ilgili abonelerin/kullanıcıların verilerin işlenmesi hakkında açık ve kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve açık rızalarının alınması kaydıyla” kullanılabilir.

 

          7.3-Trafik verileri; “trafiğin yönetimi, ara bağlantı, faturalama, hile, dolandırıcılık tespitleri vb işlemlerde, tüketici şikâyetleri, ara bağlantı ve faturalama anlaşmazlıklarının çözümüyle sınırlı kalmak kaydıyla işlenir; gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak saklanır.[8] Abone/kullanıcı şikâyetlerinin incelenmesi ve denetim faaliyetleri kapsamında trafik ve konum verileri ile kişisel veriler, belirtilen faaliyetlerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.

 

            7.4-İşletmeciler konum verilerinin işlenmesinde abonelere/kullanıcılara bu verilerin işlenmesini reddetme imkânı sağlar.[9]

 

            7.5-5809 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olarak:

 • Soruşturma, inceleme, denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan kişisel veriler ilgili süreç tamamlanıncaya kadar;
 • Kişisel verilere ve ilişkili diğer sistemlere yapılan erişimlere ilişkin işlem kayıtları iki yıl;
 • Kişisel verilerin işlenmesine yönelik abonelerin/kullanıcıların rızalarını gösteren kayıtlar, asgari olarak abonelik süresince, saklanır.[10]

 

            7.6-Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla: Abonelerin elektronik haberleşme hizmetlerine ve elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara yönelik “tarafların kendi sistemlerinde oluşan fatura tutarı ve ödeme bilgileri ile sahtecilik, dolandırıcılık riski içeren şüpheli veya zarar doğurucu vakalara ve işlem hareketlerine ilişkin kayıtlar” işletmeciler ve Kurumun MCKS’si arasında paylaşılabilir veya işlenebilir.        

 

 

            8- TÜKETİCİLERİN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYARAK TÜM İŞLEMLERİ HUKUKİ DESTEK EŞLİĞİNDE, YAZILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

            Mümkün mertebe mevzuata uygun düzenlenen ve kuruluş aşamasında, olağanüstü kolaylıklar içeren abonelik sözleşmeleri, tüketicinin fesih (sonlandırma) talebiyle ortaya çıkması durumunda, birden bire, Katolik Kilisesi Nikah sözleşmesinden ilham alan uygulamalara ve tahsilat savaşlarına dönüşebilmektedir. Tüketiciler aylar, yıllar sonra taraflarına açılan icra takipleri ile karşılaşmaktadır.

           

            Kârını maksimize etmek gayesiyle faaliyet gösteren şirketlerin, kamu yararı veya tüketicinin lehine hususları gözetmeye hevesli olmadıkları ve kimi durumlarda tüketicilerin mağduriyetine sebep oldukları açıktır

 

       Aslında, meselenin, “tüketicilerin fesih talebinin alınması için, e-Devlet sistemine bir kutucuk” eklenmesi kadar kolay bir çözümü vardır. Öte yandan, karmaşık mevzuat, kafa karıştıran yol ve yöntemler, ne yazık ki, tüketicileri, devasa şirketlerin avukatlık ve tahsilat ordularına karşı yapayalnız bir hak arama mücadelesi içinde bırakmaktadır. Bu nedenle tüketicilerin hak kayıplarına ve mağduriyetlere uğramaması için hukuki olarak destek almaları gerekmektedir.

 

            Ne olursa olsun, “itiraz, fesih vb önemli taleplerininin, yazılı olarak yapılması hatta mümkünse (muhataba ulaştığı bilgisi ve tarihi kayda geçen) taahhütlü posta  yahut noter ihtarnamesi yoluyla gönderilmesi” hayatî öneme haizdir.

 

            Tüketici hakem heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri önünde, hakkınızı arayabilmeniz, hak arama konusunda bilinçli ve kararlı olmanızın yanında, “ispat külfeti ile ilgili araçları sağlamış olmanıza” bağlıdır. Bu nedenle süreç en başından itibaren titizlikle yürütülmeli ve tüketici hukuku konusunda uzman avukatlara danışılmalıdır.

Av. ÖMER FARUK EROL

 


[1]Sözleşmelerde yer alması zorunlu asgari hususlar: 1-İşletmecinin adı ve adresi, sunulacak hizmetler, 2-Teklif edilen hizmet kalitesi seviyeleri, 3-İlk bağlantının gerçekleştirilebilme süresi, 4-Sunulacak bakım ve onarım hizmetlerinin çeşitleri, 5-Uygulanacak tarifelerin içeriği; 6-Güncel tarife değişikliğinin hangi yollardan öğrenilebileceği; 7-Sözleşmenin süresi, sona erme ve yenilenme koşulları; 8İşletmecinin kusuruyla hizmet kalitesine ulaşılamaması halinde tazminat ya da iade; 9-Abone ile işletmeci çıkabilecek uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri.

[2]Elektronik ortamda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek şekilde, Kurum tarafından belirlenecek yöntemler kullanılır ve bunlara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

 

[3]Kurum, son kullanıcı ve tüketicilerin azami faydayı elde edebilmeleri ve hizmetlerin şeffaflık ilkesine uygun olarak sunulabilmesi için hizmet seçenekleri, hizmet kalitesi, tarifeler ile tarife paketlerinin yayımlanmasına ve benzer hususlarda abonelerin bilgilendirilmesine yönelik olarak işletmecilere yükümlülükler getirebilir. Kurum bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirler.

[4]Tüketiciyi yanıltmak üzere, taahhüde konu mal veya hizmetin bedeli, aynı mal veya hizmetin taahhütsüz abonelikler kapsamında talep edilen bedelinden daha yüksekmiş gibi gösterilemez.

[5]Ancak, tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak tüketici lehine olan tutarın esas alınması zorunludur.

[6]Şifahi fesih ihbarı genel olarak kabul edilmemekte, tüketiciler faks vb vasıtalara yönlendirilmektedir.

[7]Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, doğru ve gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ile işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulur. 5809 sayılı Yasanın 49.m kapsamında veya kamu yararının sağlanması amacıyla Kurum tarafından işletmecilere getirilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kişisel veriler işlenebilir. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, trafik ve konum verileri ancak ilgili kişilerin açık rızaları alınmak koşuluyla yurt dışına aktarılabilir.

[8]Katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması ya da elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması amacıyla ihtiyaç duyulan trafik verileri ile konum verileri anonim hâle getirilerek veya ilgili abonelerin/kullanıcıların açık rızalarının alınması ve sadece işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı kalmak kaydıyla, belirtilen faaliyetlerin gerektirdiği ölçü ve sürede işlenebilir.

[9]Kanun hükmü ve yargı kararının icrası dışında, ancak acil yardım çağrıları ile 5902 sy Yasanın tanımladığı afet ve acil durum hâllerinde abonelerin/kullanıcıların açık rızası aranmaksızın konum verileri ve ilgili kişilerin kimlik bilgileri işletmeci tarafından yetkilendirilen kişilerle sınırlı olmak kaydıyla işlenebilir.

[10] Veri kategorileri ile haberleşmenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere verilerin saklanma süreleri yönetmelikle belirlenir.