KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR?

  1. Kambiyo Senetleri Nelerdir?

Kambiyo senetleri mevzuatta poliçe, bono ve çek olarak düzenlenmiştir. Ticari hayatın vazgeçilmezlerinden olan kambiyo senetleri piyasada büyük bir önem arz etmektedir. Kıymetli evrakların özel bir türü olarak Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş, ödeme aracı niteliğindedirler.

  1. Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takibinin Alacaklıya Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir?

Kambiyo senedine dayalı icra takipleri alacaklılara, genel haciz yoluyla ilamsız takiplere kıyasen bir takım kolaylıklar sunmaktadır. Ancak alacaklının kambiyo senedine dayalı takip yapma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Alacaklının elinde kambiyo senedi olsa dahi borçluya genel haciz yoluyla takip yapabilecektir.

Alacaklının kambiyo senetlerine dayalı olarak takip yoluna başvurabilmesi için elinde poliçe, bono ya da çek bulunmalıdır. Kambiyo senedine dayalı takiplerin alacaklıya sağladığı bir diğer kolay yol ise alacaklının rehine başvurma zorunluluğunun olmamasıdır. Kambiyo senedinin vadesi gelmesiyle birlikte alacaklı icra takibine konu edebilecektir.

  1. Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi?

Kambiyo senetleri ile icra takibinde yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Kambiyo senetlerine dayalı takip ayrıca senedin düzenlenme yeri ve ödeme yerindeki icra dairelerinde de başlatılabilir.

  1. Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takibi Prosedürü?

Kambiyo senetlerine dayalı takip başlatılıp borçluya ödeme emri gönderildikten sonra borçlunun, borcunu ödemesi için kanuni süresi 10 gündür. Bu süre içerisinde borcun ödenmemesi durumunda alacaklı tarafından haciz işlemlerine başlanabilecektir.

Kambiyo senetlerinde borca ve imzaya itiraz olarak iki ayrı itiraz yolu mevcuttur. Bu itiraz icra mahkemesine yapılacak olmakla birlikte genel haciz yoluyla takipteki gibi takibi ve işlemleri durdurmamaktadır. İşbu itirazlar kural olarak icra mahkemesine şikayet yoluyla yapılacaktır. Mahkeme tarafından takibin durdurulması kararı verilene kadar satış dışındaki tüm işlemler devam edecektir.

İcra mahkemesi tarafından geçici durdurma verilmesi durumunda haciz işlemleri ve takip durdurulabilecektir.

İmzaya İtiraz: Borçlu tarafından kambiyo senedinde bulunan imzaların inkar edilmesidir. İmzaya itirazın ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesinden itibaren 5 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. İmzaya itiraz edilmesi durumda mahkeme tarafından imza ve yazı örneklerinin bilirkişi vasıtasıyla incelenmesi sonucu nihai karar verilecektir.

Borca İtiraz: Borçlunun borcunu daha önce ödemiş olması, böyle bir borcun bulunmaması, borcun itfa edildiği, zamanaşımı, faiz ve yetki konularındaki itirazları da borca itiraz kapsamında değerlendirilecektir.

Kambiyo senetlerine dayalı olarak takip başlatırken icra hukuku konusunda uzman avukatlardan destek alınması hak kayıplarına sebep olmaması açısından büyük önem arz etmektedir. 

Av. ÖMER FARUK EROL