Karşılıksız Çek Suçu Güncel Değişmeler ve Hapis Cezası?

‘’7242 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE  BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİLER’’

İşbu çıkan infaz kanununda karşılıksız çek suçuna ilişkin spesifik bir düzenleme bulunmamakla birlikte, verilen adli para cezelarının infaz sürecinde hapis cezasına çevrilmesi durumunda verilen cezaların doğrudan açık ceza evinde infaz edileceği belirtilmiştir.

‘’7226 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’’

İşbu kanun 25.03.2020 tarihinde kabul edilmiş ve 26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Torba Kanun’un 49. maddesi ile 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 –

(1) 5 inci maddede tanımlanan ve 24/3/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir.

(2) Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemez.

(3) Bu madde uyarınca infazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.

(4) Bu madde uyarınca verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkilidir. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilir.

(5) Bu madde uyarınca verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilir. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanır.

(6) Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez uygulanabilir.”

Bu düzenleme suçu 24.03.2020 tarihine kadar işlemiş ve bu sebeple mahkûm olmuş olanları kapsamaktadır. Kanun metninde 24/03/2020 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla durdurulur” denilmekte olduğundan; karşılıksız çek keşide etme suçundan 24.03.2020 tarihine kadar hakkında ceza hükmü verilen ve bu ceza hükmünün infazına karar verilen herkes bu hükümden yararlanabilecektir.

Kanun metninde açıkça 24/03/2020 tarihinden sonra verilen hükümleri kapsayıp kapsamayacağı konusunda bir düzenleme olmamasına rağmen ceza kanunlarındaki lehe olan hüküm uygulanır ilkesi gereği hükmü gereğince de henüz kesinleşmemiş ve yargılaması sürmekte olan davalar için de uygulanacağını düşünmekteyiz.

AV. ÖMER FARUK EROL